ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Law firmRechtsanwaltskanzlei

ONDRUŠEK &  PARTNERS 

 

Adresa kancelárie :

Panenská 23

811 03  Bratislava

Slovenská republika

 

Kontakt :

+421.907.104094 

kontakt@akop.sk

otto gutschein - mapsembed.com

Advokátska kancelária je oprávnená v zmysle Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii poskytovať právne služby. Je registrovaná v zozname Slovenskej advokátskej komory, kde sú vedené spoločností s ručením obmedzeným, ktorých predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Konateľ spoločnosti, advokát Mgr. Ľubomír Ondrušek, je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, a je oprávnený vykonávať advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, s limitom poistného plnenia 1´500´000,00 € (slovom: jeden milión päťstotisíc eur).

 

 

 

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (klientov) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie (poskytovanie právnych služieb) je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

 

 

 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK & PARTNERS s.r.o.

 

Fakturačná adresa :  Panenská 23, 811 03  Bratislava

 

IČO :  36 867 942

 

IČ DPH :  SK2023028722

 

Registrácia :  Slovenská advokátska komora, č. 1997

 

 

Registrácia :  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 64700/B